Stanovy

Kruhu umělců houslařů z.s.

čl. I Základní ustanovení

 1. Spolek je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 2. Název spolku: Kruh umělců houslařů z.s. (dále jen „KUH“).
 3. Sídlem spolku je: Radlická 2487/99, Smíchov, 150 00 Praha
 4. Spolek se zakládá na dobu neurčitou a působí na celém území ČR.

čl. II Poslání, účel a činnost KUH

 1. Základním posláním KUH je organizace a ochrana tvůrčí práce a iniciativní podpora uměleckého houslařství.
 2. KUH sdružuje profesionální houslaře a smyčcaře. Členství předpokládá vysoce kvalitní uměleckou houslařskou práci a odbornou úroveň, což jsou stěžejní hodnoty, které utvářejí prestiž KUH. Není cílem KUH sdružit co nejvíce houslařů, nýbrž pouze ty nejlepší. Členství KUH je určitým vyznamenáním a oceněním kvalit houslaře a je jeho dobrou vizitkou na veřejnosti.
 3. V souladu s posláním KUH je jeho účelem spolupracovat s odpovědnými státními a kulturními institucemi v otázkách uměleckých a v otázkách školení v oboru houslařském, chránit umělecké, odborné a sociální zájmy houslařů, pečovat a usilovat o uměleckou výchovu nových adeptů.
 4. KUH dále podává posudky a poskytuje poradní a znaleckou službu úřadům a institucím ve věcech týkajících se uměleckého houslařství.
 5. KUH je členem Asociace hudebních umělců a vědců (dále jen „AHUV“). Členové KUH mají povinnost platit AHUV stanovený příspěvek.
 6. Výbor KUH tímto zmocňuje AHUV vykonávat pro KUH organizátorskou práci, hájit a prosazovat jeho zájmy.

čl. III Členství

 1. Členem KUH může být každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním a účelem KUH, je rozhodnuta se podle svých možností podílet na jejich uskutečňování, pracuje v oboru houslařství nebo smyčcařství, prokázala tvůrčí schopnosti v oboru a její činnost je v souladu s platnými českými zákony.
 2. Právnické osoby se nemohou stát členy KUH.
 3. Uchazeč o členství v KUH předloží Výboru KUH písemnou přihlášku, k níž přiloží životopis a samostatně zhotovený smyčcový nástroj nebo smyčec. Výbor KUH prověří a zhodnotí umělecký, odborný a morální profil uchazeče a pozve jej k aprobační zkoušce. Výbor určí náplň a místo zkoušky, členy komise a oznámí to uchazeči o členství.
 4. Aprobační komisi ustavuje Výbor KUH. Aprobační komise je nejméně tříčlenná, vždy lichého počtu. Ze svého středu si zvolí předsedu. O výsledku zkoušky předloží písemné vyjádření výboru KUH. Na základě kladného vyjádření aprobační komise a následného rozhodnutí Výboru KUH se uchazeč stává řádným členem KUH. K osvědčení této skutečnosti obdrží nový člen na zasedání Členské schůze diplom.
 5. Členství zaniká:

  a) vystoupením z KUH na základě vlastní písemné žádosti předané Výboru KUH,
  b) vyloučením člena z KUH,
  c) smrtí člena,
  d) zánikem KUH.

 6. Člen KUH může být vyloučen, poruší-li zvlášť hrubým způsobem základní principy KUH nebo neplní-li své členské povinnosti. O vyloučení z KUH rozhoduje Výbor KUH.
 7. Člen KUH má zejména právo:

  a) účastnit se jednání Členské schůze,
  b) hlasovat na jednání Členské schůze,
  c) předkládat návrhy, podněty a připomínky pro činnost KUH,
  d) být informován o činnosti KUH a jeho hospodaření,
  e) být navržen ke zvolení do Výboru KUH,
  f) navrhovat nové členy Výboru KUH a volit je,
  g) podávat stížnosti Výboru KUH.

 8. Člen KUH má zejména povinnosti:

  a) jednat v souladu s těmito stanovami a rozhodnutími orgánů KUH v mezích jejich působnosti a pravomoci,
  b) aktivně se podílet na plnění účelu a poslání KUH,
  c) platit členský příspěvek.

 9. Výbor KUH může rozhodnout o přijetí určité osoby za čestného člena, a to zejména v případě významných osobností v oboru houslařství, emeritních členů KUH, či významných osobností kulturní scény obecně. Pro čestné členy neplatí ustanovení čl. III odst. 1 až 4, odst. 7 b) a odst. 8 c) těchto stanov.

čl. IV Orgány KUH

 1. KUH je spravován těmito svými orgány:
  a) Výbor KUH,
  b) Předseda,
  c) Členská schůze.

čl. V Výbor KUH

 1. Výbor KUH (dále též „Výbor“) je nejvyšším orgánem KUH a tvoří ji Předseda a dalších alespoň šest členů KUH. Výbor má řídící a výkonnou pravomoc, a to v mezích stanov a rozhodnutí Členské schůze.
 2. Funkční období člena Výboru je časově neomezené. Povinným bodem každého zasedání Členské schůze je debata o stávajícím složení Výboru s možností navrhnout změnu ve složení Výboru. Pokud Členská schůze na svém zasedání nebude hlasovat o změně ve složení Výboru, platí, že Výbor funguje nadále ve stávajícím složení až do zasedání další Členské schůze.
 3. Výbor volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a hospodáře a odvolává je.
 4. V případě, že některý z členů Výboru v průběhu funkčního období odstoupí, zemře, či je odvolán, vybere Členská schůze nové členy na uvolněná místa. Funkční období takto vybraných členů je neomezené a počíná běžet rozhodnutím Členské schůze o výběru nového člena.
 5. Výbor zejména:

  a) rozhoduje o přijetí za člena KUH,
  b) rozhoduje o náplni aprobační zkoušky a aprobační komisi,
  c) rozhoduje o vyloučení člena z KUH,
  d) rozhoduje o výši a splatnosti členského příspěvku,
  e) svolává zasedání Členské schůze a připravuje podklady pro jednání Členské schůze,
  f) řídí zasedání Členské schůze a informuje členy KUH o jeho fungování,
  g) volí a odvolává předsedu, místopředsedu Výboru a hospodáře,
  h) pověřuje jednotlivé členy Výboru či jiné osoby správou činnosti KUH v určeném rozsahu v mezích své působnosti.

 6. Výbor se usnáší hlasováním, zpravidla na svém zasedání. Výbor, rozhoduje-li při zasedání, může jednat a usnášet se za přítomnosti minimálně pěti členů Výboru. Pokud není stanoveno jinak, usnesení Výboru je přijato vysloví-li se pro jeho přijetí většina přítomných.
 7. Výbor se může usnášet též hlasováním mimo zasedání s použitím prostředků komunikace na dálku, v tom případě je usnesení přijato, vysloví-li se pro jeho přijetí většina členů Výboru. Zahájit hlasování může Předseda tím, že doručí všem členům Výboru návrh usnesení a stanoví lhůtu pro uplatnění hlasů, nejméně třídenní.

čl. VI Předseda

 1. Statutárním orgánem KUH je předseda Výboru (dále též „Předseda“).
 2. Předsedu volí ze svých členů na neomezenou dobu Výbor KUH a též jej odvolává.
 3. Předseda zejména:

  a) zastupuje KUH navenek a jménem KUH právně jedná vůči třetím osobám,
  b) rozhoduje ve všech záležitostech KUH, nejde-li o záležitost, o níž pravomoc rozhodnout Výbor či Členská schůze vyhradily pro sebe či jinou osobu či orgán,
  c) připravuje podklady pro jednání Výboru a řídí jeho zasedání.

 4. Předseda je ze své činnosti odpovědný Výboru a Výborem je řízen.
 5. V nepřítomnosti Předsedy jej zastupuje místopředseda KUH.

čl. VII Členská schůze

 1. Členská schůze je tvořena všemi řádnými členy KUH.
 2. Zasedání Členské schůze svolává Výbor nejméně jedenkrát ročně písemnou či elektronickou pozvánkou doručenou nejméně sedm dní před konáním zasedání.
 3. Členská schůze zejména:

  a) volí a odvolává členy Výboru KUH,
  b) schvaluje změny stanov,
  c) schvaluje rozpočet KUH,
  d) rozhoduje o dispozicích s majetkem,
  e) schvaluje zprávu o hospodaření KUH a účetní závěrku.
  f) schvaluje cíle a program činnosti KUH na další období,
  g) rozhoduje o zrušení či přeměně KUH,
  h) podává Výboru návrhy na změnu stanov KUH,
  i) podává Výboru další návrhy související s činností KUH.

 4. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň deset řádných členů KUH. Každý člen má jeden hlas. Čestný člen nemá právo hlasovat na Členské schůzi, pokud Členská schůze na svém zasedání nerozhodne jinak.
 5. Členská schůze přijímá svá usnesení hlasováním. Usnesení je přijato, jestliže se pro jeho přijetí vysloví nadpoloviční většina přítomných členů. Rozhodnutí o zrušení či přeměně KUH je přijato, vysloví-li se pro něj nadpoloviční většina všech členů KUH.
 6. Otázka, která nebyla uvedena v pořadu jednání na rozeslané pozvánce na zasedání Členské schůze, může být předmětem hlasování na Členské schůzi, a to v případě, kdy návrh na hlasování o této otázce schválí nadpoloviční většina přítomných členů.

čl. VIII Hospodaření KUH

 1. KUH vykonává svou činnost jako neziskový subjekt. Prostředky pro zajištění činnosti KUH a jeho majetek je tvořen zejména z příspěvků členů, sponzorských darů, dotací a výnosů z dalších doplňkových aktivit KUH.
 2. Za hospodaření KUH odpovídá Výbor, který volí ze svého středu hospodáře. Předseda může k zajištění nezbytných odborných prací pro KUH uzavírat smluvní vztahy.

čl. IX Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Stanovy plně nahrazují předcházející stanovy KUH ve znění všech schválených změn. Orgány spolku fungují nadále ve stávajícím složení s tím, že jejich funkční období podle těchto stanov počne běžet ode dne schválení těchto stanov.
 2. Z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se nepoužijí zejména ustanovení:
  a) § 156; rozhodování kolektivního orgánu se posuzuje výlučně podle těchto Stanov.
  b) § 246 odst. 3; ustanovení o členské schůzi se nepoužijí na žádný kolektivní orgán KUH.
 3. Tyto Stanovy byly schváleny Členskou schůzí v souladu s doposud platnými stanovami dne 6. 6. 2015. Tímto dnem nabyly též platnosti a účinnosti. Uvedená skutečnost je doložena Usnesením Členské schůze ze dne 6. 6. 2015, které tvoří přílohu Stanov.V Praze dne 8. 6. 2015

Karel Vávra
předseda KUH